واشر سیل عبور دهنده گاز

واشر سیل عبور دهنده گاز

 واشر سیل ونت دار یا همان واشر سیل عبور دهنده گاز موجب انتقال گاز درون محصول می گردد و همچنین مانع در برابر عبور مایع و رطوبت می باشد.